Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stiftende generalforsamling

Den 18. maj 2011 blev grundejerforeningen Rønnevangen, Sabro stiftet. Den stiftende generalforsamling blev afholdt hos Interlex Advokater på vegne af Grønvej ApS.

Indkaldelse

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde den af bestyrelsen fastsatte dagsorden, der skal omfatte beretning, regnskab, fastlæggelse af a conto bidrag og valg af bestyrelse, revisor, bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt der fremkommer forslag udsendes endelig dagsorden med angivelse af stillede forslag 1 uge inden generalforsamlingen. Kun sager, der er optaget på dagsordenen, kan sættes under afstemning.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt valg af administrator, jf. § 18, stk. 2.
9. Eventuelt.
Hvert medlem har én stemme.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når der finder det nødvendigt. Indkaldelsen sker på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes tillige, hvis 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter motiveret begæring herom overfor bestyrelsen med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen herom er fremkommet.
Se endvidere “Vedtægter” for uddybning af foreningens virke.